ABOUT USโรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา (APILS)

มีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Arpar Pattana International Language School หรือมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Apils อาภาพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยครูมณฑา วิญญโสภิต ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณครูตั้งปณิธานว่าจะต้องช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการประมวลประสบการณ์ของตนเองในฐานะคนไทยที่เข้าใจปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย และประสบการณ์ในการสื่อสารด้านธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษกับต่างประเทศในบริษัทเอกชนระดับโลกและรัฐวิสาหกิจชั้นนำอีก 16 ปี Apils มุ่งหวังให้เด็กไทยที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เก่งภาษาอังกฤษถึงระดับที่สามารถต่อยอดความรู้ความสามารถได้เทียบเท่าเจ้าของภาษาก่อนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อุดมการณ์ (Ideology)

เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ที่เมืองไทย เมื่อจะไปต่างประเทศก็มีความพร้อมแล้ว ที่จะเรียนรู้ศาสตร์สาขาที่มุ่งหวังและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชาติไทย”

ระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาภาพัฒนา (Apils) เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการสนับสนุนเด็กไทยก้าวสู่เวทีสังคมโลกได้อย่างสง่างามทั้งในโลกของการศึกษาและในโลกของการทำงาน เราเชื่อว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเข้าใจและรู้เท่าทัน เราย่อมรู้ทิศทางในการพัฒนาเด็กไทยของเรา...ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียน
 

ดร. มณฑา วิญญโสภิต

  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
  • ประกาศนียบัตรด้านภาษาและวัฒนธรรม สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศึกษาศาตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย