โปรแกรมการพัฒนาสำเนียง

ACCENT DEVELOPMENT PROGRAM (A.D.P.)

การฝึกให้เด็กไทยฝึกการเปล่งเสียงให้ใกล้เคียง กับเจ้าของภาษา

เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่เป็นสากล และเมื่อเด็กเปลี่ยนเสียงได้ ปัญหาการฟังก็ลดลงไป ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้น เด็กๆจะพูดด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสูง ให้มีความเข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคอย่างเป็นระบบ มีสำเนียงภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คุ้นชินกับการฟัง และพูดกับครูเจ้าของภาษาและครูต่างชาติ ทั้ง อ่าน เขียน ฟัง พูดจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ติดต่อเรา

โปรแกรมการพัฒนาสำเนียง  ACCENT DEVELOPMENT PROGRAM (A.D.P.)

โปรแกรมการพัฒนาสำเนียง 

Accent Development Program : A.D.P.

การฝึกให้เด็กไทยฝึกการเปล่งเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่เป็นสากลและเมื่อเด็กเปลี่ยนเสียงได้ ปัญหาการฟังก็ลดลงไป ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้น

นอกจากนี้เวลาที่ลูกเอื้อนเอ่ยภาษาพูดออกไป เด็กๆจะพูดด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสูงของเด็กกลุ่มนี้ จึงเป็นไปในทิศทางที่เรามุ่งหวัง เมื่อเด็กมีคลังคำศัพท์มากพอ มีความเข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคอย่างเป็นระบบมีสำเนียงภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คุ้นชินกับการฟังและพูดกับครูเจ้าของภาษาและครูต่างชาติ ทั้ง อ่าน เขียน ฟัง พูดจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาอีกต่อไป และเมื่อถึงความสำเร็จ

... เด็กๆจะบอกคุณพ่อคุณแม่เองค่ะว่า ..... ภาษาอังกฤษ...ง่ายนิดเดียว เมื่อเรียนและฝึกฝนกับ Apils

 

คุณสมบัติผู้เรียน

  1. เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันของ Apils ที่เรียนในหลักสูตร E.P.D.P.
  2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้อยู่ในเกณฑ์ดี หรือจบการเรียน Phonics ระดับ 4
  3. ผู้ปกครองมีความตั้งใจจริงในการบริหารเวลาเพื่อให้ลูกเข้าเรียนได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนลูกประสบความสำเร็จ
  4. นักเรียนมีความตั้งใจและเห็นคุณค่าของการฝึกพัฒนาเสียง

 

“All lasting results are produced in a sequence,
are governed by principles and are grown from the inside out”

“ผลที่ยั่งยืนสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำตามลำดับ ตามหลักการ และการเติบโตภายในสู่ภายนอก”