โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ

ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT PROGRAM (E.P.D.P.)

มุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ได้อย่างมีหลักการในขั้นพื้นฐาน

และสามารถสะกดคำด้วยการสัมพันธ์เสียงกับตัวอักษร เข้าใจและใช้คำศัพท์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ ทักษะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT IELTS

ติดต่อเรา

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT PROGRAM (E.P.D.P.)

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ 

(English Proficiency Development Program) E.P.D.P.

 1. มุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ได้อย่างมีหลักการในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กสามารถนำหลักการไปประยุกต์อ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีมากมายมหาศาลได้ในอนาคต และสามารถสะกดคำด้วยการสัมพันธ์เสียงกับตัวอักษร เข้าใจและใช้คำศัพท์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ เพราะการท่องจำความหมายเป็นคำๆ อาจทำให้ความรู้แข็งทื่อ ทำลายความคิดและจินตนาการของเรื่องราวที่อ่าน และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ด้วยตนเองถือเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนระดับสูงทุกทักษะ
 2. ทักษะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT
 3. มีการจัดลำดับเนื้อหาด้านไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในเชิงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ง่ายต่อความเข้าใจของเด็กไทย เพื่อให้ผู้เรียนค่อยๆ เกิดความเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นระบบ บทเรียนแต่ละระดับจะนำไปสู่ความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างเป็นองค์รวม จนสามารถไปต่อยอดทุกทักษะด้วยตนเองจนเทียบเท่าเจ้าของภาษาได้ในอนาคต
 4. การเรียนการฟังพูดกับครูต่างชาติ ยึดแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองแบบซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจภาษาของศาสตร์อื่นๆ อย่างเป็นธรรมชาติที่ควรต้องรู้ เพื่อป้องกันมิให้รู้ภาษากว้าง ผิวเผิน แต่ไม่สามารถสื่อสารลงสู่ระดับลึกได้

 

 การจัดการเรียนการสอน

 1. การจัดการเรียนการสอนเน้นความสนุกสนานที่เกิดการเรียนรู้ ใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ การเล่น การทำกิจกรรมคือการทำงานของเด็ก
 2. การจัดการเรียนการสอนโดยแทรกและปลูกฝังทักษะการคิดเป็น การวางแผน การสื่อสารการเป็นผู้นำและผู้ตามผ่านกิจกรรมที่เป็นสื่อในการเรียนรู้
 3. ทุกศูนย์การเรียนมีสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อและจำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
 4. การจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อน โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก เป็นรายสัปดาห์ มีตัวหลักสูตรเป็นแนวทาง แต่การลงรายละเอียดบทเรียนอยู่ภายใต้วิจารณญาณของคุณครูผู้สอน ครูใหญ่และผู้อำนวยการด้วย
 5. คุณครูไทยพัฒนาการอ่าน การเขียนและการเปล่งเสียง มีคุณครูต่างชาติพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ การฟังและการพูดผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆภายใต้หัวเรื่องที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จนถึงภาษาที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 6. จำนวนนักเรียน 13 คน ต่อคุณครู 1 ท่านและทุกคาบคุณครูไทยจะตรวจสอบว่าเด็กๆ แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้มากน้อยอย่างไรด้วยการพบคุณครูเป็นรายบุคคล ส่วนคุณครูต่างชาติ จะประเมินนักเรียนจากการตอบคำถาม และการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในห้องเรียนและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลเช่นกัน
 7. นักเรียนจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทุกครั้งที่เรียนจบแต่ละระดับ

 

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร E.P.D.P.
 3. ผู้ปกครองมีความตั้งใจจริงในการบริหารเวลาเพื่อให้ลูกเข้าเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ
 4. เรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลาเรียนมี 3 รอบ
  เวลา 09.00 - 11.30 น.
  เวลา 12.00 - 14.30 น.
  เวลา 15.00 - 17.30 น.
  กรณีหยุดเรียนหรือขาดเรียน จำไม่มีการปรับลดค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด

 

“What is essential to life must be planned”

“สิ่งใดที่เป็นสาระสำคัญของชีวิต ต้องมีการวางแผน”